برای مقابله با شیوع COVID-19 ، سفر به دلایل غیر قابل قبول توصیه نمی شود. در هر صورت ، هر حرکتی باید به توصیه ها و تعهداتی که از طرف مقامات بهداشت صادر شده است ، احترام بگذارد.

ما از کوکی ها، از طرف خود و اشخاص ثالث استفاده می کنیم. اگر به مرور ادامه دهید، ما معتقدیم که شما از استفاده استفاده می کنید.